Skontaktuj się z nami już dzisiaj!

aby doświadczyć naszego profesjonalizmu, wysokiej jakości usług i dedykowanego podejścia.

Telefon

+48 12 257 13 90

Adres firmy

ul. Kornela Makuszyńskiego 15
31-752 Kraków

E-mail

info@nesto.biz.pl

Dane Firmowe

ZARZĄD

Agnieszka Filar

DZIAŁ HANDLOWY

Tomasz Jura

DZIAŁ HANDLOWY

Sebastian Kulig

DZIAŁ PRODUKCJI I SERWISU

Józef Wiktorek

DZIAŁ PRODUKCJI I SERWISU

Maciej Bogucki

DZIAŁ TECHNICZNY

Paweł Sędzik

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA I LOGISTYKI

Beata Mucha

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA I LOGISTYKI

Hanna Hats

Dane Firmy

REGON: 365566374
NIP: 678 31 62 896
KRS: 0000640476
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50000,00 PLN

Godziny otwarcia

Formularz kontaktowy

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek prawny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest NESTO Sp. z o.o., ul. Kornela Makuszyńskiego 15, 31-752 Kraków, tel. 12 257 13 90, e-mail.: info@nesto.biz.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tj. w celu zawarcia umowy oraz zgodnie z prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora, w tym m.in. w celu obsługi i realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług oraz wysyłki zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zrealizowania umowy (świadczenia usługi).
  4. Pani/Pana Dane Osobowe w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, w zakresie rozliczeń podatkowych – przez okres wynikający z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej (t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 800), a w pozostałym – ze względów bezpieczeństwa prawnego – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
  5. Odbiorcami Pani/Pana Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do ich uzyskania, jak również podmioty współpracujące w zakresie kadrowo-księgowym, służby informatyczne oraz operatorzy pocztowi: Poczta Polska lub firmy kurierskie, z którymi podpisaliśmy umowę.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.